وقتی قرار باشه که تو قمار عشق چیزی رو ببازی ، چه بهتر که جونت رو بگذاری وسط .