می نویسم که تو بخوانى، اما حیف دیگران عاشقانه هاى مرا می خوانند 


ولی تو حتى نگاه هم نمیکنی